Skip to content

สติ๊กเกอร์ติดกระจก

เลือกใช้สติ๊กเกอร์ติดกระจก

    “สติ๊กเกอร์ติดกระจก” การติดสติ๊กเกอร์ลายสวย ๆ ลงไปบนกระจกหน้าร้าน กระจกข้างร้าน หรือแม้แต่ป้ายพื้นที่โฆษณาต่าง ๆ จะช่วยสร้างความน่าสนใจและผ่านสายตาของทุกคนมากขึ้นแบบคาดไม่ถึง